Wednesday, July 14, 2010

ಅಣು ಮತ್ತು ಅನ೦ತ

ಅನ೦ತವೂ ಅಣುವಿನಿ೦ದಲೇ ಮೊದಲು


ಅಚಲೆಯಣು ಮನುಜ

ಅವಳ್ಹೇಗೋ ಇವನೂ ಹಾಗೇ

ಗೂಢ ನಿಗೂಢ

ಎತ್ತರದ ದೃಷ್ಟಿಯೂ ಇದೆ

ಸ೦ಕುಚಿತ ಮನಸ್ಸೂ ಇದೆ

ಎತ್ತರ ಪರ್ವತದ೦ತೆ

ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿ೦ತ ನೀರ೦ತೆ

ಸಿಡಿವ ಕೋಪವೂ ಇದೆ

ನಗುವ ಮುಖವೂ ಇದೆ

ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಿನ೦ತೆ

ಹರಿವ ನದಿಯ೦ತೆ

ಚುಚ್ಚುವ ಗುಣವೂ ಇದೆ

ಮೆಚ್ಚುವ ಮನಸೂ ಇದೆ

ಬಿರು ಬೇಸಿಗೆಯ೦ತೆ

ಸೋನೆ ಮಳೆಯ೦ತೆ

ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಷ್ಟೇ

ನಾವು ಮೀನು

ಅದು ಸಮುದ್ರ

No comments: